Program pro komunální volby do Plzně 2018

Agenturní zaměstnávání a ubytovny

Garant: Pavel Bosák

 • Vytvoříme program pozitivní motivace pro firmy i personální agentury k omezení neférových praktik na trhu s prací i nad rámec požadovaný legislativou. Využijeme k tomu značnou vyjednávací a administrativní sílu města.
 • Použijeme všechny již dnes dostupné nástroje veřejné správy k důslednému dozoru nad provozem ubytoven. (evidence ubytovaných, hygiena, revize, požární normy, atd.)
 • Zasadíme se o zásadní omezení provozu problematických ubytoven.
 • Zamezíme další výstavbě výrobních kapacit s nízkou přidanou hodnotou. (montovny)

Plzeňská karta 2.0 - Za předplatné lístky zdarma

Garant: Pavel Šrámek

Vylepšíme Plzeňskou kartu o bodový systém odměn. Za každou platbu Plzeňskou kartou nebo koupi předplatného získá její majitel body, za které si může koupit lístek do divadla, do zoo, na fotbal, nebo na jiné kulturní či volnočasové aktivity. Finanční zatížení pro město bude minimální, přitom přiláká zapojeným institucím nové návštěvníky. Počty získaných bodů nutné ke koupi lístků budou domluveny s danými institucemi.

 • U divadla, jehož provoz město dotuje, může chytrý bodový systém pomáhat zaplnit méně populární časy a datumy představení.
 • U muzeí a galerií by získaná vstupenka přilákala i občany, kteří by za normálních okolností nad jejich návštěvou vůbec neuvažovali.
 • Vstupenky do žádanějších cílů (např. zoo, fotbalové nebo hokejové zápasy) by stály větší počet bodů Jelikož prosazujeme jízdné zdarma pro cestující mladší 15 a starší 65 let, chceme poskytnout nějaké výhody i ostatním cestujícím. Tímto návrhem budeme pozitivně motivovat cestující ke koupi ročního předplatného, a zároveň jim dáme možnost objevit něco nového, bez toho, aby museli platit první vstupné.

Místní referenda a aktivní zapojení občanů na rozhodování

Garant: Pavel Šrámek

Představíme obecný rámec pro participativní řešení projektů nové výstavby nebo rekonstrukce občanských prostor. Příklad části postupu:

 • Občanská iniciativa poukáže na problém
 • Budou vytvořeny dotazníky (offline i online) zjišťující názory občanů na daný problém a realizaci řešení
 • Odborná veřejnost se veřejně a transparentně vyjádří ke každému požadavku občanů
 • Uspořádáme místní referendum, které bude srozumitelné pro laickou veřejnost.

Wi-Fi v MHD

Garant: Tomáš Pastirčák

Zajistíme, že ve vozidlech městské hromadné dopravy bude připojení Wi-Fi. Tu se pokusíme v maximální možné míře zajistit participací třetích stran pomocí jednoduchého reklamního prokliku. Tím významně snížíme náklady na vybudování a provoz tohoto systému. Cestující se tak bude moci připojit v MHD zdarma na Internet a veřejný rozpočet tím nebude příliš zatížen.


Otevřená radnice

Garant: Pavel Šrámek

 • Prosadíme, aby město otevřeně a přehledně informovalo o svých aktivitách, zejména v těchto oblastech:
  • Toky peněz - Zobrazení dodavatelů a organizací, kterým město vyplácí veřejné prostředky a služeb, za které je vyplácí.
  • Přehledné zobrazení konkrétních projektových či investičních akcí (oprav, staveb, pořízení SW)
  • Rozpočet - Přehledné zobrazení plánu (rozpočtu) výdajů, plnění těchto plánů v daném roce a vazby jednotlivých faktur a investic na rozpočet.
  • Úřední deska - Přehledné informace o nejnovějších veřejných úředních dokumentech.
  • Smlouvy - Odkázat do registru smluv na konkrétní smlouvy, které daná organizace uveřejnila.
 • Považujeme za nejvhodnější zapojit se do již existujících projektů, např. projektu CityVizor. Město tím ušetří miliony za vývoj takového softwaru na míru.
 • Zabráníme zbytečným a předraženým stavbám.
 • Do dozorčích rad městských firem budeme dosazovat odborníky přes výběrová řízení. Stop politickým trafikám!
 • Radní budou mít otevřené kalendáře dostupné online.

Životní prostředí

Garant: Pavel Bosák

 • Chceme citlivě pečovat o stromy a lesy na území města. Jsme zásadně proti plošnému kácení za účelem těžby. Naším cílem je chránit městskou zeleň v ulicích a zpřístupnit říční koryta při zachování jejich přírodního charakteru.
 • Podpoříme občanské iniciativy ke zkrášlení veřejných prostorů, jako např ,,Guerilla gardening" apod.
 • Budeme usilovat o zachování přírodního rázu rekreační oblasti Boleveckých rybníků včetně okolních lesů.
 • Budeme vyžadovat účast občanů na rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí
 • Snížíme vizuální smog ve městě, a to zejména omezením velkoplošných plakátů a necitlivě rozmístěné venkovní reklamy. Po vzoru vyspělých evropských metropolí zavedeme závazný manuál pro úpravu cedulí, nápisů a dalších venkovních označení komerčních prostor v historickém centru.

Doprava a Infrastruktura

Garant: Tomáš Pastirčák a Martin Ptáček

 • Dostavba kanalizace a vodovodu do všech okrajových částí Plzně.
 • Chceme veřejná projednávání úprav veřejných prostorů včetně architektonických soutěží.
 • Budeme včas informovat veřejnost o všech plánovaných dopravních stavbách, aby se mohli zapojit do připomínkování staveb.
 • Zasadíme se o urychlenou dostavbu severozápadního okruhu (Chebská - Studentská). Stejně jako urychlenou stavbu východního vnitřního okruhu I/20 podél kolejí (Plaská - Na Roudné - Rokycanská - U Seřadiště). Tyto dvě stavby by měly dostatečně odlehčit dopravě v centru, aby nebylo nutné stavět ani jeden ze dvou plánovaných průtahů městem.
 • Jsme proti samoúčelným ostrůvkům, které neslouží k přecházení silnic.
 • Parkování - Na místech, kde to bude vhodné vzhledem ke členitosti terénu, zavedeme druhé parkovací patro.

Podpora podnikání

Garant: Daniel Kůs

 • Budeme podporovat vznikající startupy formou zlepšování podmínek pro jejich existenci a rovněž investicemi do tzv. “Inkubátorů.
 • Budeme usilovat o přesídlení některé z významných společností z oblasti moderního průmyslu (průmysl 4.0, IT a softwarový vývoj, robotika, aj.) do Plzně.
 • Prosadíme výstavbu konferenčního centra, čímž umožníme uspořádání mezinárodních sympozií a různých vědeckých i firemních konferencí většího formátu.

Kultura a volný čas

Garant: Pavel Bosák

 • Vpustíme umění do ulic ve spolupráci s místními uměleckými školami včetně ZČU. Tím podpoříme umělecký růst studentů a zároveň snížíme pořizovací náklady uměleckých děl.
 • Místo megalomanských projektů jako „revitalizace Borské přehrady“ podpoříme výstavbu lokálních veřejných koupališť v blízkosti bytové zástavby.
 • Vytvoříme motivační program pro firmy a spolky k provozování vnitřních volnočasových prostorů (lezecké stěny, jump arény, laserová hřiště, atd.). Upřednostníme použití prostor chátrajících objektů v majetku města.
 • Zlepšíme prezentaci města v zahraničí, a to zejména v sousedním Bavorsku, stávajících partnerských městech a velkých Evropských metropolích.
 • Budeme iniciovat veřejné akce srozumitelné i pro zahraniční turisty, např. sochařské bienále.
 • Vybudujeme zastřešené podium (altán) v jednom z městských parků za účelem pořádání promenádních koncertů pro veřejnost.

Podpora bydlení a sociální politika

Garant: Radek Krejčí a Magdaléna Daňková

Město jako aktivní tvůrce bydlení pro Plzeňany

 • Zasadíme se o rozvoj dostupného bydlení pro mladé rodiny a znevýhodněné sociální skupiny.
 • Oživíme místa, která dělají Plzni ostudu (Světovar, Kasárny nebo kráter po domu Kultury)
 • Podpoříme staro-nové platformy bydlení – družstevní bydlení nebo sdílené domy
 • Otevřený, ale tvrdý přístup k developerům – jedině tak se bude stavět kvalitněji

Bydlení dostupné pro všechny

 • Zmapujeme nevyužívané objekty ve vlastnictví města a vdechneme jim nový život. Dnes nevyužívané objekty podpoří ve městě občanskou vybavenost.
 • Podpoříme družstva, baugruppe a jiné alternativy ke komerční výstavbě bytů. Podle Pirátů lze stavět i jinak než jen na zisk.
 • Zajistíme, aby se developeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města

Digitalizace úřadů

 • Urychlíme proces stavebního řízení. Nikdo by neměl být nucen obíhat úřady pro desítky razítek. Zdigitalizujeme agendu tak, aby úřady a odbory sdílely data a co nejvíce úkonů bylo možné provádět přes internet.
 • Zapojíme seniory do rozhodování. Poskytneme starším generacím podmínky, skrze které mohou participovat na zásadních rozhodnutích. Těm, co chtějí, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. Ostatním nabídneme alternativy k zapojení se i bez počítače. Digitalizace má spojovat, ne rozdělovat.

Dlouhodobá strategie rozvoje města

 • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Uzemní plány nesmí být psány dle zadání developerů. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu.
 • Budeme iniciovat přípravu projektů tzv. “do šuplíku”, aby nedocházelo k výpadkům investic z důvodu jejich nedostatečné připravenosti.

Pomoc potřebným

 • Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Budeme pracovat na koncepci prevence ztráty bydlení a dostupného bydlení pro všechny. Těm, kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti.
 • Vytvoříme službu městského koordinátora pro klienty vyžadující péči na zdravotně sociálním pomezí.

Školství

Garant: Magdaléna Daňková

 • Prosadíme sdílená místa ve školkách
 • Usnadníme rozvoj soukromého školství na všech úrovních
 • Chceme zvýšit samostatnost ředitelů po finanční i provozní stránce

Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.

 • Zapojíme učitele, rodiče a žáky do rozhodování a plánování školy (vybavení školy atd.). A to formou samosprávných orgánů.

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama.

 • Chceme více propojit školy a firmy (stipendijní programy, stáže učitelů)
 • Chceme klást větší důraz na jazyky Budeme podporovat (i finančně) zahraniční spolupráci a studijní pobyty žáků i učitelů (vyměnné pobyty).
 • Zavedeme výuku o slušném chování/etiketě
 • Chceme, aby byl výživový poradce a psycholog dostupný v každé škole pro žáky a učitele
 • Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace.Zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

 • Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel.
 • Nejsme všichni stejní. Různorodost vzdělávání i v rámci jedné školy. Budeme podporovat inovativní vzdělávací cesty v mateřských, základních a středních školách. Budeme podporovat ověřených způsoby vzdělávání, které udržují a posilují pozitivní vztah žáků ke vzdělání, pracují s pozitivní motivací a vyučují pro život místo “pro testy”.
 • Prosadíme otevřená výběrová řízení na místa ředitelů jako normu a budeme vybírat ředitele kvalitní, ředitele s ambiciozní a moderní vizí rozvoje školy.
 • Budeme podporovat kapacity i kvalitu služeb školních kuchyní a jídelen.
 • Zajistíme školám zdroje na kvalitní administrativu, aby ředitelé a učitelé měli co nejvíce času na žáky a pedagogickou práci.
 • Podpoříme (i finančně a materiálně) komunikační platformy pro pedagogy k setkávání a sdílení zkušeností mezi sebou i směrem k rodičům.

MHD

Garant: Tomáš Pastirčák

 • Chceme rozšířit bezplatné jízdné pro důchodce snížením věku z 70 na 65 let a zavedením bezplatného jízdného pro děti do 15let.
 • Zavedeme expresní autobusové linky, díky kterým bude možné se rychleji přesouvat pomocí hromadné dopravy mezi významnějšími dopravními uzly. Pilotním projektem bude linka E30, která bude do jisté míry kopírovat trasu linky 30, ale bude významně zrychlená v úseku Bory - Bolevecká náves
 • Prověříme možnost autobusové linky spojující Lhotu, Valchu, Litice, Radobyčice, Černice a Koterov
 • Chceme být město nových technologií proto chceme podpořit vývoj nových autonomních (samořiditelných) tramvají.
 • Zvýšíme počet nočních spojů do okrajových částí Plzně

Cyklisté a chodci

Garant: Martin Ptáček

 • Chceme propojit síť cyklostezek. Ať už dostavbou potřebných částí nebo pouhým vyznačením v částech silnic/chodníků/přechodů, kde dnes není, aby nebyl cyklista nucen stále sesedat z kola.
 • Zasadíme se o postavení nové lávky pro chodce a cyklisty z Černic do Radobyčic, tím dojde k propojení cyklostezek.
 • Odstranění nebezpečných úseků, rozšíření a zprůchodnění cyklostezky z centra na Severní předměstí, tak aby tvořila přívětivou alternativu k přeplněné Karlovarské a Lidické
 • Dostavět, rozšířit, opravit stezky podél řek, aby se zajistil dostatečný prostor pro cyklisty i chodce.

Budeme rádi za všechny Vaše podněty k bodům, které bychom měli do programu zapracovat. Pokud nějaké takové náměty máte, stačí se ozvat někomu z nás.

Obecný program Pirátů pro komunální volby


Navrhni úpravu